BÁO CÁO PHÂN TÍCH NH Ậ T KÝ NÔNG H Ộ

English

Công ty Acom , Louis Dreyfus Commodities, Olam Vietnam Ltd và Simexco là đối tác trong chương trình cảnh quan bền vững ISLA tại Việt Nam. Cùng với sự đồng tài trợ từ ISLA , JDE Coffee và Lavazza, những công ty này thực hiện các dự án ở cấp cảnh quan là một phần trong chuỗi cung cấp cà phê tương ứng của họ . Một hợp phần của một trong những dự án này là việc thực hiện Nhật ký Nông hộ
(NKNH). Trong phạm vi của chương trình ISLA, việc thực hiện NKNH nhằm phục vụ nhiều mục đích:

-Cung cấp các dữ liệu chi tiết về hiệu quả của nhiều loại cây trồng cho các nông dân và các nhóm nông dân tham gia
-Hỗ trợ các công ty thấu hiểu hơn về hiệu quả canh tác của các nhà cung cấp của mình; và
-Cung cấp các thông tin có chiều sâu ở mức độ đáp ứng được các mục tiêu mà ISLA đề ra.

Download publication

Sorry

Your browser is too old to optimally experience this website. Upgrade your browser to improve your experience.